Ο χρήστης του ιστότοπου Με Μεράκι προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο www.me-meraki.gr, συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, φωτογραφίες, αρχεία, λογισμικό κλπ.).

Όροι και προϋποθέσεις

1. Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία του Με Μεράκι και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα προϊόντα και την ταυτότητα του Με Μεράκι.

3. Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη του ιστότοπου η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση, όπως:
π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring)  κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού του ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Με Μεράκι.

5. Ο χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Με Μεράκι δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

6. Για τυχόν αστοχία στα συσκευασμένα προϊόντα το Με Μεράκι δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φθορές των προϊόντων λόγω κακής μεταφοράς, ή για τυχόν αποκλίσεις των χρωμάτων και των ειδών του χαρτιού, καθώς η χρωματική και η ψηφιακή ανάλυση διαφέρει από οθόνη σε οθόνη.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή.

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινά αφού μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με email για την κατάθεση της προκαταβολής.

7. To Με Μεράκι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους, τα προϊόντα, τις τιμές, τις φωτογραφίες και γενικά το υλικό του ιστότοπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή.
Κάθε χρήση του ιστότοπου Με Μεράκι αποτελεί αποδοχή τέτοιων αλλαγών.

8. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Με Μεράκι και του χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

9. Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ο πελάτης με την πραγματοποίηση της παραγγελίας αποδέχεται αυτόματα όλους τους όρους χρήσης και πληρωμής.